Personuppgifter
Vår GDPR-policy visar hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR, Dataskyddsforordningen (EU 2016/679). Vi översänder gärna vår GDPR-policy på begäran, efter kontaktförfrågan till oss.